อบรมหลักสูตรออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1


นโยบายและจุดเน้น 2562     
 นโยบายและจุดเน้น เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1         
รายงานผลการนิเทศ 2561 สพป.กำแพงเพชร เขต 1         แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต             แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)         แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา         


ดาวน์โหลด สื่อ ๖๐ พรรษา

ศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) สพป.กำแพงเพชร เขต 1โทรทัศน์ครู
DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT
Comments