นายประจักษ์ ศรสาลี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะปฏิบัติราชการด้วยกำลังความสามารถเต็มศักยภาพตามภารงานและความรับผิดชอบ ให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

 

     1. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์/บุคลากร รู้และเข้าใจตัวชี้วัดความสำเร็จของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

     2. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์/บุคลากร เป็นคนตรงเวลา มีการปฏิบัติระดับมากขึ้นไป

     3. ร้อยละ 80 ของศึกษานิเทศก์/บุคลากร จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

     4. ร้อยละ 80 ของศึกษานิเทศก์/บุคลากร ปฏิบัติงานตามภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Function Based) ที่ได้รับมอบหมาย มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

     5. ร้อยละ 80 ของศึกษานิเทศก์/บุคลากร ปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียนตามพื้นที่เขตปฏิบัติการนิเทศ (Area Based) มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

     6. ร้อยละ 80 ของศึกษานิเทศก์/บุคลากร ปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้น หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

     7. ร้อยละ 80 ของศึกษานิเทศก์/บุคลากร ปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร (Curriculum Based) มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

     8. ร้อยละ 90 ของศึกษานิเทศก์/บุคลากร ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม สุภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องและฉับไว  มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

     9. ร้อยละ 90 ของศึกษานิเทศก์/บุคลากร มีส่วนร่วมในการทำงานภายในหน่วยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

     10. ร้อยละ 90 ของศึกษานิเทศก์/บุคลากร ได้รับการนิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ มีคุณภาพระดับมากขึ้นไป