จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:43โดยpaitoon_4th@esdc.go.th   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:48 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการประชุมจัดทำแนวทางทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ โรงเรียนดีประจำตำบล ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2559 ณโรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ให้มีคุณภาพและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่การปฏิบัติที่ดีที่เน้น 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์และการมีรายได้ระหว่างเรียน
            ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งโอนงบประมาณเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
Comments