งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกาา 2561

ไฟล์นโยบายและจุดเน้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด สื่อ ๖๐ พรรษา

ศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) สพป.กำแพงเพชร เขต 1


โทรทัศน์ครู
DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT
Comments