นโยบายและจุดเน้น เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1         
รายงานผลการนิเทศ 2561 สพป.กำแพงเพชร เขต 1         แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต

แบบสรุปการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานตาม “นโยบายและจุดเน้น” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

ไฟล์นโยบายและจุดเน้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด สื่อ ๖๐ พรรษา

ศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
เกียรติบัตรระดับชาติ ภาคเหนือ


โทรทัศน์ครู
DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT
Comments