Area Base

โครงสร้างความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ตามเขตปฏิบัติการนิเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

Area Base

 

รหัส

กลุ่มโรงเรียน

ศึกษานิเทศก์

หัวหน้าศึกษานิเทศก์

ที่ปรึกษา

เขตปฏิบัติการนิเทศที่ 1  อำเภอเมืองตะวันออก

101

ชากังราว

นางเตือนใจ  กุลมิ่ง

นางเตือนใจ  กุลมิ่ง

 

 

 

 

นายสุพล  จันต๊ะคาด

นายวันชัย  เกิดมีโภชน์

นายประจักษ์ ศรสาลี

 

 

102

วชิรปราการ

นางเตือนใจ  กุลมิ่ง

103

เทพนคร

นางสาวสุชาดา  ปุญปัน

104

คณฑี

นางจันแรม  พงษ์สิงห์

105

นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

นางจันแรม  พงษ์สิงห์

เขตปฏิบัติการนิเทศที่ 2  อำเภอเมืองตะวันตก

201

เมืองนครชุม

นางทิพวรรณ  สุวรรณ

นายไพฑูรย์  มะณู

 

 

 

 

 

นายสุพล  จันต๊ะคาด

นายวันชัย  เกิดมีโภชน์

นายประจักษ์ ศรสาลี

 

 

 

202

นาบ่อคำ

นายไพฑูรย์  มะณู

203

ขุนรามทรงธรรม

นายไพฑูรย์  มะณู

204

อ่างทอง

นายคณาพงศ์  ศรีสุข

205

วังทอง

น.ส.จารุนันต์  หมู่อำพันธ์

206

ไตรตรึงษ์

นายคณาพงศ์  ศรีสุข

เขตปฏิบัติการนิเทศที่อำเภอพรานกระต่าย

301

พรานกระต่าย

นางวีระวรรณ  หัดไทย

นางนัททิกา  แดงชาติ

 

 

 

 

นายสุพล  จันต๊ะคาด

นายสมเกียรติ  เอี่ยมโพธิ์

นายประจักษ์ ศรสาลี

 

 

302

ท่าไม้วังควง

นางวีระวรรณ  หัดไทย

303

คลองคีรี

นางนัททิกา  แดงชาติ

304

หนองหัววัว

น.ส.ศิริขวัญ กลางสุพรรณ

305

คุยตะแบก

นางนัททิกา  แดงชาติ

เขตปฏิบัติการนิเทศที่อำเภอไทรงาม

401

ไทรงาม

นายประจักษ์  ศรสาลี

นายประจักษ์  ศรสาลี

 

 

นายสุพล  จันต๊ะคาด

นายทินกร  หมวกแก้ว

 

402

หนองพานทอง

นางสาววิรัลพัชร  สุรเดช

403

หนองคล้า

นางสุภา  สุขป้อม

เขตปฏิบัติการนิเทศที่อำเภอลานกระบือ

501

ลานกระบือ

นายคำรณ  แสนหาญ

นายคำรณ  แสนหาญ

 

 

นายสุพล  จันต๊ะคาด

นายทินกร  หมวกแก้ว

นายประจักษ์ ศรสาลี

502

ช่องลมสุขสันต์

นายคำรณ  แสนหาญ

503

หนองหลวง

นายบุญส่ง  บำรุงสุข

เขตปฏิบัติการนิเทศที่ อำเภอโกสัมพีนคร

601

นครโกสัมพี

น.ส.พัสฏาพรห์  คำจันทร์

น.ส.ธัญณัฎฐ์นรี ศรีพัก

 

นายสุพล  จันต๊ะคาด

นายสมเกียรติ  เอี่ยมโพธิ์

นายประจักษ์ ศรสาลี

602

สหสามัคคี

น.ส.ธัญณัฎฐ์นรี  ศรีพัก

หน้าเว็บย่อย (1): Agenda Based
Comments