หน้าแรก‎ > ‎Area Base‎ > ‎

Agenda Based

โครงสร้างความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ตามนโยบายและจุดเน้น

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

Agenda Based

ที่

จุดเน้น

ศึกษานิเทศก์

1

ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ  งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไปสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

นางเตือนใจ  กุลมิ่ง   น.ส.วิรัลพัชร  สุรเดช

 

2

ส่งเสริมการสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางโรงเรียนสุจริต

นางจันแรม  พงษ์สิงห์

3

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน

นางเตือนใจ  กุลมิ่ง 

4

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนสีขาว

น.ส.ธัญณัฎฐ์นรี ศรีพัก

นางสาวพัสฏาพรห์  คำจันทร์

5

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ

นางทิพวรรณ  สุวรรณ  นางสุภา  สุขป้อม

น.ส.ศิริขวัญ  กลางสุพรรณ

6

เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น

นายคณาพงศ์  ศรีสุข  นายบุญส่ง บำรุงสุข

น.ส.สุชาดา  ปุญปัน

7

เพิ่มศักยภาพและทักษะวิชาการ

นายประจักษ์ ศรสาลี  นางทิพวรรณ สุวรรณ 

นางสุภา สุขป้อม น.ส.ศิริขวัญ  กลางสุพรรณ

นางวีระวรรณ  หัดไทย  น.ส.สุชาดา  ปุญปัน

8

เพิ่มศักยภาพและทักษะอาชีพ

นายไพฑูรย์  มะณู  นางนัททิกา แดงชาติ
นางจันแรม พงษ์สิงห์  น.ส.วิรัลพัชร สุรเดช นางเตือนใจ  กุลมิ่ง น.ส.พัสฏาพรห์ คำจันทร์

9

เพิ่มศักยภาพและทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือ

นายประจักษ์  ศรสาลี  นางเตือนใจ  กุลมิ่ง

น.ส.จารุนันต์  หมู่อำพันธ์

10

พัฒนาความเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม  ด้วยกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลาย

นายไพฑูรย์  มะณู  นายคำรณ  แสนหาญ

นางจันแรม พงษ์สิงห์ 

น.ส.พัสฏาพรห์  คำจันทร์

Comments