นางทิพวรรณ สุวรรณ 

            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลนิเทศ ติดตาม  ผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ คนที่ 7  มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                                1.  หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                2.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

                                3.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

                                4.  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                5.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น      

                                6. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม

                                 7. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


นางสุภา  สุขป้อม 

            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                                1.  หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                2.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                3.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

                                4.  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                5.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น                       

                                6. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหนองคล้า

                                7. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


นางสาวศิริขวัญ  กลางสุพรรณ 

            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                                1.  หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

                                2.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

                                3.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                4.  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                5.  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

                                6  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น                             

                                7. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหนองหัววัว

                                 8.  งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย