Curriculum Based

โครงสร้างความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์งานพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

Curriculum Based

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ/กิจกรรม

หัวหน้าศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

1

ภาษาไทย

นางนัททิกา  แดงชาติ

นางสาวจารุนันต์  หมู่อำพันธ์

2

คณิตศาสตร์

นายคณาพงศ์  ศรีสุข

นายบุญส่ง บำรุงสุข

3

 

 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

นางทิพวรรณ  สุวรรณ

 

 

 

นางสุภา  สุขป้อม

นางเตือนใจ  กุลมิ่ง

นางสาวพัสฏาพรห์  คำจันทร์

นางสาวศิริขวัญ  กลางสุพรรณ

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางจันแรม  พงษ์สิงห์

นางสาวสุชาดา  ปุญปัน

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

นางเตือนใจ  กุลมิ่ง

นางสาวธัญณัฎฐ์นรี  ศรีพัก

นางสาวพัสฏาพรห์  คำจันทร์

6

ศิลปะ

นางจันแรม  พงษ์สิงห์

นางสาววิรัลพัชร  สุรเดช

นางวีระวรรณ  หัดไทย

7

การงานอาชีพ

นายไพฑูรย์  มะณู

นางสาวพัสฏาพรห์  คำจันทร์

8

ภาษาต่างประเทศ

นางวีระวรรณ  หัดไทย

นางสาวสุชาดา  ปุญปัน

9

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางเตือนใจ  กุลมิ่ง

นางสาวจารุนันต์  หมู่อำพันธ์

นายประจักษ์ ศรสาลี

10

ปฐมวัย

นางสาวศิริขวัญ  กลางสุพรรณ

นางนัททิกา  แดงชาติ

11

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
(ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายประจักษ์ ศรสาลี

นางทิพวรรณ  สุวรรณ

นางจันแรม  พงษ์สิงห์

นายบุญส่ง บำรุงสุข

นางสุภา  สุขป้อม

นางสาวจารุนันต์  หมู่อำพันธ์นางสาวศิริขวัญ  กลางสุพรรณ

นางสาววิรัลพัชร  สุรเดช

นางสาวพัสฏาพรห์  คำจันทร์

Comments