Function Based

โครงสร้างความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ตามภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(Function Based)

ที่

กลุ่มงาน/ตามภารกิจ

ศึกษานิเทศก์

1

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

1. นายประจักษ์  ศรสาลี (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

2. นายคณาพงศ์  ศรีสุข (รักษาการฯ คนที่ 1) 

3. นางเตือนใจ  กุลมิ่ง    (รักษาการฯ คนที่ 2)

4. นางวีระวรรณ  หัดไทย(รักษาการฯ คนที่ 3)

5. นางทิพวรรณ สุวรรณ (รักษาการฯ คนที่ 4)

6. นางจันแรม  พงษ์สิงห์ (รักษาการฯ คนที่ 5)

7. นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์(รักษาการฯ คนที่ 6)

2

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

1. นางทิพวรรณ  สุวรรณ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

2. นางสุภา  สุขป้อม

3. นางสาวจารุนันต์  หมู่อำพันธ์

3

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

1. นายคณาพงศ์ ศรีสุข (หัวหน้ากลุ่มงาน)

2. นายบุญส่ง บำรุงสุข

3. นางสาวสุชาดา ปุญปัน

4

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

1. นางเตือนใจ กุลมิ่ง (หัวหน้ากลุ่มงาน)

2. นางสาววิรัลพัชร สุรเดช

5

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา

1. นางสาวธัญณัฎฐ์นรี  ศรีพัก (หัวหน้ากลุ่มงาน)

6

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

1. นางสาวพัสฏาพรห์  คำจันทร์ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

2. นางสาวศิริขวัญ  กลางสุพรรณ

7

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

1. นางวีระวรรณ หัดไทย (หัวหน้ากลุ่มงาน)


8

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

1. นางจันแรม  พงษ์สิงห์ (หัวหน้ากลุ่มงาน)


9

งานธุรการ

1. นางสาวจิตติมา แย้มยิน (หัวหน้างาน)


10

งานประชาสัมพันธ์

1. นางสาวศิริขวัญ  กลางสุพรรณ (หัวหน้างาน)

2. นางสาวพัสฏาพรห์  คำจันทร์

3. นางสาววิรัลพัชร สุรเดช

 

  

Comments