เป้าประสงค์ (Goals)

          1.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

          2.   ผู้เรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการสนับสนุนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมีศักยภาพทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเหมาะสมกับวัย

          3.   ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

          4.   ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์สู่ทีมงานคุณภาพ “พวกเราทำงานด้วยใจรักและศรัทธา