กลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

              (ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1)

               1.   ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาหรือมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา

              2.   ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้ปฏิบัติงานตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น 

              (ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและเหมาะสมกับวัย)

              1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีคุณภาพตามหลักสูตรปฐมวัย มีศักยภาพทักษะวิชาการ มีทักษะวิชาชีพและมีทักษะชีวิตเหมาะสมกับวัย

              2. ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         ขั้นพื้นฐาน มีศักยภาพทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเหมาะสมกับวัย

              3.  ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         ขั้นพื้นฐาน มีศักยภาพทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเหมาะสมกับวัย

              4. ร้อยละของเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบ                 ที่หลากหลาย 

 

กลยุทธ์ที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง        

              1.  ร้อยละของโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่าง            มีคุณภาพและต่อเนื่อง 

                  

              2.   ร้อยละของโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน    

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณธรรมและคุณภาพศึกษานิเทศก์

              1.  ร้อยละของศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาคุณธรรม

              2.  ร้อยละของศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาคุณภาพ