นายบุญส่ง  บำรุงสุข 

            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                              1.  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา ระดับปฐมวัย

                              2.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลการศึกษา ระดับประถมศึกษา

                              3.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

                              4.  หัวหน้างานประสานและจัดการทดสอบ NT ความสามารถด้านการอ่าน RT และระบบ SchoolMIS

                              5.  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                              6.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น                            

                              7. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหนองหลวง

                              8. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

นางสาวสุชาดา  ปุญปัน 

                ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                              1.  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                              2.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา ระดับปฐมวัย

                              3.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา ระดับประถมศึกษา

                              4.  หัวหน้างานประสานและจัดการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง และการทดสอบ PISA

                              5.  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                              6.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น

                              7.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทพนคร

                              8.  งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย