นายไพฑูรย์  มะณู 

            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ คนที่ 1 มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                                      1.  หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                      2.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

                                      3.  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

                                      4.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น

                                      5.  หัวหน้าศึกษานิเทศก์เขตปฏิบัติการนิเทศที่ 2 อำเภอเมืองตะวันตก และงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนาบ่อคำและกลุ่มโรงเรียนขุนรามทรงธรรม

                                      6.  งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


นางสาวพัสฏาพรห์  คำจันทร์ 

             ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                              1.  หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

                              2.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาระดับและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                              3.  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     (พลศึกษา)

                              4.  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

                              5.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น

                              6.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี

                              7.  งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย