นางสาวพัสฏาพรห์  คำจันทร์ 

             ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                              1.  หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

                              2.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาระดับและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                              3.  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     (พลศึกษา)

                              4.  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

                              5.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น

                              6.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี

                              7.  งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางสาวศิริขวัญ  กลางสุพรรณ 

            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                                1.  หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

                                2.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

                                3.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                4.  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                5.  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

                                6  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น                             

                                7. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหนองหัววัว

                                 8.  งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย