พันธกิจ (Mission)

          1.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

          2.   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและเหมาะสมกับวัย

          3.   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

          4.   พัฒนาคุณธรรมและคุณภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์สู่ ทีมงานคุณภาพพวกเราทำงานด้วยใจรักและศรัทธา