กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา       1. นางเตือนใจ กุลมิ่ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ คนที่ 4 มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

          1.1  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สำหรับการประกันคุณภาพภายนอก

          1.2  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สำหรับการประกันคุณภาพภายใน  

          1.3  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

          1.4  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          1.5  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น

          1.6  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอ่างทอง              และไตรตรึงษ์

          1.7 งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


      2. นางสาววิรัลพัชร  สุรเดช ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

          2.1  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สำหรับการประกันคุณภาพภายใน  

          2.2  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สำหรับการประกันคุณภาพภายนอก

          2.3  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ และสาระดนตรี)

          2.4  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     

          2.5  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น

          2.6  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหนองพานทอง

          2.7  งานประชาสัมพันธ์

          2.8 งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย