กลยุทธ์ (Strategies)

          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น          

          กลยุทธ์ที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

          กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณธรรมและคุณภาพศึกษานิเทศก์