ค่านิยม (Values) :

         T E A M W O R K  “ทีมงานคุณภาพทำงานด้วยใจรักและศรัทธา”

          T   =   Team and Technology     หมายถึง   การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน

                                                                 การทำงานเป็นทีมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

                                                                 รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

                                                                 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

          E   =   Efficiency by Sufficiency   หมายถึง   การทำงานที่มุ่งประสิทธิภาพและ

                                                                 ความเป็นเลิศโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา

                                                                 สู่การปฏิบัติอย่างเข้าใจ

          A  =   Accountability                หมายถึง   การมีความรับผิดชอบ เสียสละ ยึดหลัก

                                                                 ความถูกต้องภายใต้กฎ ระเบียบ และ

                                                                 จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

          M  =   Morality and integrity       หมายถึง   การมีศีลธรรมและการทำงานด้วย
                                                                 ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีอคติและ
                                                                 เลือกปฏิบัติ

          W  =   Willingness                    หมายถึง   การทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ

                                                                 ขยันหมั่นเพียรอย่างเต็มศักยภาพ

          O   =   Opportunity                   หมายถึง   การมองทุกอย่างให้เห็นเป็นโอกาส

          R  =   Relationship                  หมายถึง   การให้ความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน

                                                                 มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยอมรับฟัง

                                                                 ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีจิตใจ

                                                                 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อื่นด้วย

                                                                 ความเต็มใจ

          K   =   Know - How                  หมายถึง   มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในงาน

                                                                 ที่รับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
                                                                 พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนา

                                                                 กระบวนการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จ

                                                                 ตามที่ได้รับมอบหมายมีคุณภาพและ

                                                                 ทันเวลา