นางวีระวรรณ  หัดไทย 

            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ คนที่ 5  มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                              1.  หัวหน้างานพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น.)    

                              2.  งานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา       

                              3.  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                              4.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น

                              5.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพรานกระต่าย และกลุ่ม โรงเรียนท่าไม้วังควง

                              6. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย