นายคำรณ  แสนหาญ 
             ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลนิเทศ ติดตามผล การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ คนที่ 6  มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                              1.  หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ     

                              2.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

                              3.  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                              4.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น

                              5.  หัวหน้าศึกษานิเทศก์เขตปฏิบัติการนิเทศที่ 5 อำเภอลานกระบือ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนลานกระบือและกลุ่มโรงเรียนช่องลมสุขสันต์

                              6. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


นางจันแรม  พงษ์สิงห์ 

            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

                              1.  หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

                              2.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ    

                              3.  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                              4.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น

                              5.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนคณฑีและกลุ่มโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

                              6. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย