ทำเนียบบุคลากร

โครงสร้างความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ตามภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

       1. นายคณาพงศ์ ศรีสุข  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลและให้คำปรึกษา ตลอดจนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์หรือหัวหน้า กลุ่มงาน หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกคน มีภารงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้       

        1.1  งานพิจารณา กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการของศึกษานิเทศก์หรือหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้ความเห็นเสนอแนวทางในการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

        1.2  งานวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านการวิจัยในชั้นเรียน

        1.3  งานประสานความร่วมมือในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนประสานบุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

        1.4  เลขานุการคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

        1.5  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้บูรณาการ  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

        1.6  หัวหน้าศึกษานิเทศก์เขตปฏิบัติการนิเทศที่ 1 อำเภอเมือง และงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนไทรงาม

        1.7  หัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น

        1.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 
ศน.ทิพวรรณ  สุววรณ
 ศน.สุภา สุขป้อม 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 

ศน.บุญส่ง  บำรุงสุข
 
 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
 

 
 


กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 


 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 

 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)